(頁麵標題)

Powiadomienie o ochronie prywatnoŚci

Powiadomienie o ochronie prywatnoŚci

Jeśli przepisy o ochronie danych Europejskiego Obszaru Gospodarczego(“EOG”)mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych użytkownika, więcej informacji na ten temat, w tym dotyczących praw ochrony prywatności przysługujących użytkownikowi, można znaleźćtutaj

Firma The鐵姆肯公司i jej podmioty stowarzyszone na całym świecie wskazane na końcu niniejszego powiadomienia(“鐵姆肯”,“我的”,“nas”lub“nasze”)gromadzą i przetwarzają informacje na temat użytkownika w sposób opisany w niniejszym Powiadomieniu。鐵姆肯dba o ochronę prywatności osób, z którymi wchodzi w interakcję。Niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności(“Powiadomienie”)zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak firma Timken gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe uzyskane od i na temat użytkownika, gdy ten wchodzi z nią w interakcję。Prosimy uważne przeczytanie tego dokumentu。

Zastosowanie:馬Niniejsze Powiadomienie zastosowanie osob, z ktorymi wchodzimy w interakcjęw toku prowadzenia naszej dział阿諾ści gospodarczej takich木菠蘿osoby odwiedzające jednąz witryn ktore觀察ługujemy,滑zatrudnione przez jednego z naszych dostawcow, klientow滑innych partnerow biznesowych bądźz nimi powią讚恩。Niniejsze Powiadomienie nie ma zastosowania do pracowników鐵姆肯lub osób ubiegających się o pracę w tej firmie ani uczestników programów świadczeń pracowniczych oferowanych przez鐵姆肯。

Wchodząc w interakcję z firmą鐵姆肯w imieniu innej osoby lub innego podmiotu, np。Poprzez dostarczanie lub uzyskiwanie dostępu do danych osobowych innej osoby, użytkownik oświadcza, że jego interakcja I komunikacja są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych。Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia przepisów dotyczących ochrony prywatności, wynikające z niepowiadomienia innej osoby o sposobie, w jaki jej dane osobowe są przetwarzane, lub nieuzyskania niezbędnej zgody od tej osoby。

Zmiany:Firma Timken może okresowo aktualizować至Powiadomienie。Bieżące Powiadomienie wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania。Należy okresowo sprawdzać Powiadomienie pod kątem aktualizacji。Jeśli użytkownik nie zgadza się na jakiekolwiek wprowadzone zmiany, powinien zaprzestać interakcji z firmą鐵姆肯。W przypadkach wymaganych na mocy obowiązującego prawa, powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach W niniejszym Powiadomieniu。

Rozdziały

 1. 裏麵informacje gromadzimy嗎?
 2. Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?
 3. Komu udostępniamy dane użytkownika?
 4. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych
 5. Ochrona prywatności dzieci
 6. Zewnętrznełącza
 7. Warunki korzystania
 8. 戴恩kontaktowe / wybory użytkownika
 9. Przepisy dotyczące ochrony danych EOG
 10. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych użytkownika
 11. 普拉瓦dotyczące ochrony prywatności użytkowników na terenie EOG
 12. Sposób, w jaki wykorzystujemy pliki cookie i narzędzia do automatycznego gromadzenia danych

1.裏麵informacje gromadzimy嗎?

Dane osobowe odnoszą się do wszelkich informacji związanych z osobą fizyczną, którą zidentyfikowano lub można zidentyfikować, lub domostwem(“Osoba, której dotyczą Dane”)。

羅德łŹdanych osobowych:

Gromadzimy informacje na temat użytkownika oraz sposobu, w jaki wchodzi w interakcję z firmą鐵姆肯,na wiele sposobów, zależnie od charakteru tych interakcji, w tym:

 • 信息網站użytkownika bezpośrednio。Gromadzimy informacje, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio, na przykład gdy dostarcza nam dane kontaktowe osobiście, pocztą e-mail, drogą listowną lub poprzez formularz internetowy。
 • 信息網użytkownika z firmą鐵姆肯。Gdy użytkownik korzysta z jednej z naszych witryn, automatycznie gromadzimy dane techniczne dotyczące interakcji użytkownika z firmą鐵姆肯,takie jak地址i preferencje dotyczące przeglądania。
 • 信息網站osób trzecich。莫ż艾米otrzymywaćinformacje na temat użytkownika我jego interakcji z公司ą鐵姆肯公司od osob trzecich, takich木菠蘿pracodawca滑wspołpracownicy, zewnętrzneługi我dostawcy混亂關係ści, firmy dostarczające滑sprzedające listy potencjalnych kupują進入oraz inne osoby wchodzące w interakcjęz公司ą鐵姆肯公司。

Możemy łączyć informacje otrzymane z różnych źródeł opisanych w niniejszym Powiadomieniu, w tym zewnętrznych i publicznych (np。信息acje zamieszczane na publicznym論壇)z danymi osobowymi, które gromadzimy niezależnie,一個następnie wykorzystywać je lub ujawniać do opisanych niżej celów。

Informacje, ktore gromadzimy:

Dane osobowe, które firma Timken może gromadzić na temat użytkownika, obejmują:

 • Identyfikatory,Takie jak nazwisko,假名,地址pocztowy, kraj zamieszkania, unikalny identityfikator osobisty, identityfikator online,地址protokołu internetowego,地址e-mail,號碼telefonu, identyfikatory w mediach społecznościowych (np。nazwa użytkownika w serwisie Twitter, nazwa na portalu Instagram itp.)。
 • 信息dotyczące aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznejtakie jak historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje na temat interakcji użytkownika z firmą鐵姆肯(w tym interakcje online, poprzez aplikację mobilną i reklamy) oraz dane geolokalizacyjne, takie jak długość i szerokość geograficzna。
 • 信息網站dotyczące historii zawodowej, zatrudnienia lub wykształcenia,Takie jak stanowisko, adres firm, historia zatrudniania I inne Dane zawodowe。
 • WnioskiWyciągnięte na podstawie dowolnych danych osobowych, które gromadzimy, aby utworzyć profile użytkownika odzwierciedlający jego preferencje。

Nie gromadzimy wszystkich podanych wyżej typów danych osobowych we wszystkich przypadkach ani Nie używamy tego samego zakresu danych osobowych w odniesieniu do wszystkich osób lub rodzajów zastosowań。

2.Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Możemy wykorzystywać dane użytkownika na wiele sposobów, w tym:

 • W celu umożliwiania interakcji między użytkownikiem a firmą鐵姆肯,na przykł廣告zakupu滑sprzedaży towarow我們ług oraz ogolnie做prowadzenia naszej dział阿諾ści,做udzielenia wsparcia użytkownikowi我organizacji, z ktorąjest stowarzyszony, w zakresie jego interakcji z公司ą鐵姆肯公司,做diagnozowania naprawy我śledzenia problemow z觀察ługą我jakością做umożliwienia złoż他zamowienia, pobrania plikow, zwrotu滑wymiany、做udzieleniażądanych informacji na temat produktow,do komunikacji z użytkownikiem w sprawie konta jego pracodawcy lub w odniesieniu do dodatkowych zastosowań danych osobowych użytkownika poza opisanym tutaj zakresem, do uwierzytelniania osób, które wchodzą w interakcję z firmą鐵姆肯,oraz do odpowiadania na żądania, skargi zapytania użytkownika。
 • Na potrzeby wewnętrznych działań w firmie,takich jak przeprowadzenie oceny lub audytu stosowania, skuteczności i bezpieczeństwa programów oraz technologii związanych z interakcjami z firmą鐵姆肯,ocena i doskonalenie jakości interakcji użytkownika z firmą鐵姆肯,opracowywanie nowych produktów i usług, rozpatrywanie i katalogowanie odpowiedzi udzielonych przez na pytania w ankietach lub kwestionariuszach,我的身體狀況分析,我的身體狀況,我的身體狀況。
 • Z przyczyn prawnych lub w związku bezpieczeństwem,np。w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi, ochrony mienia i prawfirmy Timken, osób wchodzących w interakcję z firmą Timken oraz innych, wykrywania problemów z bezpieczeństwem lub innych złośliwych, oszukańczych lub niezgodnych z prawem działań, zapobiegania im i reagowania na nie。
 • W celach marketingowych,takich jak promowanie produktów lub usług firmy鐵姆肯lub osób trzecich, przeprowadzanie ankiet lub kwestionariuszy marketingowych, promocji, imprez i konkursów, doskonalenie naszych treści oraz ewentualne wysyłanie handlowych wiadomości e-mail (z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami)。
 • zonimizowanej lub zbiorczej formie,tj。Takiej, która nie pozwala na identyfikację użytkownika, do dowolnych celów。
 • 做wszelkich innych celów, które są zgodne z powyższym lub na które użytkownik wyrazi zgodę。

3.Komu udostępniamy dane użytkownika?

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika osobom i podmiotom innym niż podmiot Timken, który pierwotnie je zebrał, w tym typom odbiorców opisanym poniżej。

 • Podmioty stowarzyszone i zależne:Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w obrębie grupy spółek鐵姆肯(spółkom macierzystym, spółkom stowarzyszonym, spółkom zależnym, oddziałom firmy lub innym firmom o wspólnym właścicielu) do opisanych。
 • 我們Zewnętrzniługodawcy:Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika zewnętrznym usługodawcom pracującym w imieniu firmy鐵姆肯w celu umożliwienia interakcji z firmą鐵姆肯żądanych przez użytkownika lub wspierania naszych relacji z użytkownikiem i partnerem biznesowym, z którym jest on stowarzyszony。Takimi usługodawcami są na przykład dostawcy usług hostingwych, dostawcy systemów i usług IT, firmy oferujące usługi analityczne i marketing gowe。Możemy kontaktować się z innymi firmami w celu realizacji określonych usług, w tym wysyłki, weryfikacji tożsamości, dystrybucji wiadomości e-mail, badań rynku, zarządzania promocjami obsługi płatności。Przekazujemy tym firmom tylko informacje, których potrzebują do realizacji swoich usług,我wspólnie z nimi dbamy o szanowanie i ochronę prywatności użytkownika。
 • Partnerzy biznesowi:Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika niektórym partnerom biznesowym, takim jak nasi autoryzowani dystrybutorzy。
 • 做celów prawnych lub związanych z bezpieczeństwem:莫ż艾米udostępniać戴恩osobowe użytkownika organomścigania滑innym organom rządowym w celu przestrzegania przepisow滑wymogow prawnych, egzekwowania滑stosowania naszych warunkow korzystania oraz innych umow, także ochrony naszych praw oraz mienia滑bezpieczeństwa firmy鐵姆肯公司,naszych partnerow biznesowych我osob trzecich。
 • W związku z transakcją:Jeśli nasza firma lub część bądź całość jej aktywów, będzie przedmiotem fuzji lub zostanie przejęta przez inny podmiot, w tym przez sprzedaż, udostępnimy dane osobowe użytkownika takiemu podmiotowi。
 • Pracodawca lub współpracownicy użytkownika我李śużytkownik kontaktuje sięz公司ą鐵姆肯公司w związku z zatrudnieniem jego pracodawca, wspołpracownicy bądźinne osoby wyznaczone przez pracodawcęużytkownika mogą米氏ćwgląd我們wszystkie戴恩osobowe zgromadzone przez nas w związku z korzystaniem przez użytkownika z我們ług firmy鐵姆肯公司滑interakcjąz倪ą。

鐵姆肯尼sprzedaje danych osobowych użytkownika。聶春傑także żadnych informacji osób niepełnoletnich poniżejRoku życia bez ich zgody。

Możemy również poddać dane osobowe anonimizacji lub zamienić je na formę zbiorczą w celu udostępniania osobom trzecim w dowolnym celu。

4.Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Firma Timken przestrzega odpowiednich程序bezpieczeństwa oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizyjne w celu ochrony danych osobowiem użytkownika przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, stratą, ujawnieniem, modyfikacją lub wykorzystaniem。

Firma Timken zachowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia określonego celu, dla którego dane osobowe zostały zebranb inaczej przetworzone, a po jego upływie - tylko do odpowiednich celów prawnych lub biznesowych, takich jak (i) gdy jest to wymagane na mocy prawa, umowy lub innych podobnych zobowiązań dotyczących działalności gospodarczej Timken, (ii) w celu utrzymania, rozstrzygnięcia,Obrony lub egzekwowania praw ustawowych/umownych oraz (iii) gdy笑話niezbędne w celu prowadzenia odpowiedniej I dokładnej dokumentacji biznesowej oraz finansowej。Usuniemy dane osobowe niezwłocznie po spełnieniu celu, dla którego są wykorzystywane, pod warunkiem, że nie występuje żaden wymóg zachowania danych dla dowolnego z opisanych wyżej celów, chyba że obowiązujące prawo dopuszcza lub wymaga inaczej。

5.Ochrona prywatności dzieci

Interakcje z firmą鐵姆肯są przeznaczone dla osób od 16。rokużycia。Interakcje Timken nie są skierowane do dzieci poniżej 16。Roku życia, reklamowane pod kątem takich osób ANI dla nich przeznaczone。16.鐵姆肯nie gromadzi świadomie jakichkolwiek informacji, w tym danych osobowych, od dzieci poniżejrokużycia。Jeśli użytkownik uważa, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16。Roku życia, prosimy o kontakt z nami pod wskazanym niżej adresem - dopełnimy wówczas wszelkich zasadnych starań, aby usunąć informacje dziecka z naszych baz danych。

6.Zewnętrznełącza

Podczas prowadzenia interakcji z firmą鐵姆肯użytkownik może napotkać łącza do zewnętrznych witryn lub innych usług online, w tym łącza osadzone w reklamach osób trzecich lub informacjach o讚助,nad którymi firma鐵姆肯nie sprawuje kontroli。鐵姆肯尼波諾西odpowiedzialności za praktyki z zakresu ochrony prywatności i gromadzenia danych tych usług。Użytkownik powinien zapoznać się z ich oświadczeniami dotyczącymi ochrony prywatności w celu uzyskania szczegółowych informacji。

7.Warunki korzystania

Warunki korzystaniadotyczące interakcji z firmą鐵姆肯są włączone do niniejszego Powiadomienia poprzez odniesienie i można je znaleźć pod adresem,做którego prowadzi到łącze。

8.戴恩kontaktowe / wybory użytkownika

W razie pytań dotyczących niniejszego Powiadomienia prosimy o kontakt z firmą鐵姆肯:

電子郵件: DataPrivacyOffice@Timken.com
電話: + 1-234-262-2207
866-846-5369 (linia bezpłatna w Stanach Zjednoczonych)
POCZTA: 鐵姆肯公司公司
數據隱私辦公室/法律
愉樂山街西北4500號
美國俄亥俄州北坎頓44720

Aby zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail od nas, należy kliknąć łącze“Anuluj subskrypcję”zamieszczone na końcu każdej wiadomości e-mail lub skontaktować się z nami za pomocą wyżej wskazanych danych。

9.Przepisy dotyczące ochrony danych EOG

Niniejszy rozdział dotyczy przypadków, w których do przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika zastosowanie mają przepisy dotyczące ochrony danych EOG。W przypadku rozbieżności między informacjami zamieszczonymi W niniejszym rozdziale a pozostałymi częściami Powiadomienia moc rozstrzygającą ma niniejszy rozdział dotyczący EOG。

Podstawa praawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez nas jako administratorów danych będzie uzależniona od danych osobowych, których czynności te dotyczą, oraz kontekstu, w którym je gromadzimy。W wielu przypadkach będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika W oparciu o następującą podstawę prawną:

 • Uzasadniony interes - przetwarzamy dane osobowe na potrzeby uzasadnionych interesów takich jak opracowywanie i doskonalenie naszych produktów i usług, wspieranie działalności handlowej i gospodarczej oraz ochrona naszych systemów, placówek i personelu。
 • Zobowiązanie大蝦- przetwarzamy dane osobowe w celu przestrzegania obowiązujących przepisów。
 • Realizacja umowy - przetwarzamy dane osobowe w celu spełnienia zobowiązań, wynikających z umowy z pracodawcą użytkownika lub innym partnerem biznesowym, z którym在stowarzyszony上開玩笑。
 • Zgoda - możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę;W takim przypadku użytkownik może wycofać zgodę W dowolnej chwili, kontaktując się z nami za pomocą danych zamieszczonych W rozdziale“Kontakt”powyżej。

10.Transgraniczne przekazywanie danych osobowych użytkownika

Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z firmą鐵姆肯lub przekazuje jej dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajduje się siedziba firmy鐵姆肯(dla niektórych lub wszystkich celów opisanych powyżej w niniejszym Powiadomieniu)。Ponadto osoby trzecie, zarówno stowarzyszone z firmą鐵姆肯,jak i nie, którym udostępniamy dane osobowe, znajdują się w różnych krajach。Jeśli użytkownik nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, przepisy jego jezkrju regulujące gromadzenie i wykorzystywanie danych mogą różnić się od tych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych。Przykładowo Komisja Europejska może uznać, że przepisy dotyczące ochrony danych występujące w Stanach Zjednoczonych nie zapewniają tego samego poziomu ochrony co przepisy dotyczące ochrony danych UE。Przekazywanie danych do krajów poza EOG odbywa się z zastosowaniem akceptowalnych mechanizmów przekazywania danych, takich jak Tarcza Prywatności UE -美國,標準klauzule umowne, Wiążące reguły korporacyjne, zatwierdzone kodeksy postępowania i certyfikaty lub w opparciu o dozwolone derogacje ustawwe。烏茲斯卡尼亞多達科維奇信息中心,W miarę dostępności, kopii opisu stosownego mechanizmu przekazywania danych, należy napisać na adres DataPrivacyOffice@Timken.com。

11.普拉瓦dotyczące ochrony prywatności użytkowników na terenie EOG

我李śużytkownik wchodzi w interakcjęz公司ą鐵姆肯公司,będąc na terenie小城鎮滑w miejscu、w ktorym przepisy dotyczące ochrony prywatności小城鎮majązastosowanie, z pewnymi prawnymi wyjątkami我ograniczeniami użytkownikowi przysługująnastępujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

Prawo dostę聚氨酯。Użytkownik ma prawo uzyskać od nas informację o tym, czy jego dane osobowe są przetwarzane oraz pewne inne informacje na temat tego przetwarzania,一個także otrzymać kopię danych osobowych。

Prawo sprostowania。Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych i uzupełniania niekompletnych danych osobowych。

普拉沃zgłoszenia sprzeciwu。Gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasze uzasadnione interesy, użytkownik może poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania tych danych, amy mamy obowiązek spełnić tę prośbę, chyba że uważamy, iż mamy nadrzędną zgodną z prawem podstawę do dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika lub musimy je przetwarzać w celu ustanowienia, dochodzenia lub obrony prawnych。Ponadto użytkownik ma prawo w dowolnej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego。

Prawo przenoszenia。Użytkownik może otrzymać dane osobowe, które nam przekazał, w strukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego i ma prawo przesłać te dane innym lub poprosić o to firmę鐵姆肯。

Prawo ograniczenia。Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swich danych osobowych w niektórych okolicznościach, jeśli na przykład chce ustalić ich rzetelność lub powód ich przetwarzania。

Prawo做usunię中情局。Użytkownik może zażądać usunięcia jego danych osobowych w niektórych okolicznościach, na przykład gdy nie ma stosownego powodu dla dalszego ich przewarzania przez nas lub gdy użytkownik skorzystał z prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec przewarzania (patrz wyżej)。

普拉沃złożenia skargi。Użytkownik ma prawo zgłosić skargę do urzędu ochrony danych osobowych, a firma Timken będzie współpracować z nim w celu rozwiązania kwestii。Będziemy jednak wdzięczni, jeśli użytkownik pozwoli nam odnieść się do jego obaw, zanim zgłosi sprawę do urzędu ochrony danych, i zachęcamy do kontaktu z nami w pierwszej kolejności。

Prawo do odmowy lub wycofania zgody。Jeśli pytamy użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, ma on prawo odmówić jej, a także w dowolnej chwili ją wycofać。Gdy użytkownik wycofa zgodę, zaprzestaniemy wykorzystywania przedmiotowych danych do określonego celu, chyba że mamy inną prawną podstawę do ich wykorzystywania。

Prawo do niepodlegania automatycznie podejmowananym decyzjom, w tym tworzeniu profili。razie pytań dotyczących realizacji praw przysługujących użytkownikowi lub ich zastosowania do określonych czynności przetwarzania prosimy o kontakt pod adresem DataPrivacyOffice@Timken.com。

12.Sposób, w jaki wykorzystujemy pliki cookie i narzędzia do automatycznego gromadzenia danych

Nasze witryny

Nasze witryny wykorzystują pliki cookie i narzędzia do automatycznego gromadzenia danych。Więcej informacji można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie。

Reklamy在線

Firma Timken reklamuje się w witrynach osób trzecich。Te osoby trzecie mogą korzystać z plików cookie lub narzędzi do gromadzenia informacji na temat czynności przeglądania użytkownika w celu dostarczania reklam dostosowanych do jego zainteresowań。

Użytkownik może zarządzać dostarczaniem mu reklam dostosowanych do zainteresowań, odwiedzając następując witryny:
na terenie問題,https://www.youronlinechoices.eu/
na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych regionach,http://www.aboutads.info/consumers

Komunikacja marketingowa

Wysyłamy cyfrowe wiadomości marketinggowe na temat firmy Timken, każdy z opcją anulowania subskrypcji。Użytkownik może anulować subskrypcję danego typu komunikacji, klikając przycisk " Anuluj subskrypcję " w samej wiadomości電子郵件。

Lista podmiotów stowarzyszonych Timken objętych niniejszym Powiadomieniem

軸承檢驗有限公司 鐵姆肯公司GmbH (Niemcy)
Cone Drive Operations Inc。 鐵姆肯工業服務有限責任公司
鑽石鏈公司 鐵姆肯意大利公司(Włochy)
美國公司。 鐵姆肯汽車和起重機服務有限責任公司
洛夫喬伊,有限責任公司 鐵姆肯·波爾斯卡警司(波蘭)
洛夫喬伊柯蒂斯,有限責任公司 鐵姆肯工場工程有限公司(魯烏尼亞)
產公司 羅馬尼亞鐵姆肯公司(魯姆尼亞)
PT科技有限責任公司 鐵姆肯SMO LLC(鐵姆肯皮帶公司)
軌道軸承服務有限責任公司 鐵姆肯公司英國有限公司
鐵姆肯公司驅動有限公司 鐵姆肯公司公司
鐵姆肯西班牙語有限公司(西班牙) 鐵姆肯公司公司
鐵姆肯公司歐洲(Francja) 扭力控製產品有限公司
鐵姆肯公司歐洲帳麵價值

Niniejsze Powiadomienie zaktualizowano ostatnio w dniu 17咒怨2019 roku。

Baidu
map